W ACC od lat wdrażamy na rynek produkty branży chemicznej. Firmy które wspieramy borykają się z trudnościami i potrzebują pomocy w różnych obszarach. Najczęściej jednak ich problemy zaczynają się w momencie potrzeby określenia kategorii produktu – czyli u podstaw. Wahają się jak definiować i kategoryzować mieszaninę chemiczną. W tym artykule rozwiewamy najczęstsze wątpliwości.

Czy mój produkt to mieszanina chemiczna?

W sytuacji pojawienia się niepewności zawsze polecamy sięgać do źródeł. Aby określić co jest mieszaniną chemiczną, sięgnijmy do definicji według głównego aktu prawnego, który to reguluje.


Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, mieszanina chemiczna oznacza roztwór składający się z dwóch lub większej liczby substancji.


To definicja wprost, która obejmuje szeroki zakres produktów. W związku z tym używa się określeń, które grupują roztwory w odrębne kategorie. Zgodnie z Europejskim Systemem Klasyfikacji Produktu do mieszanin chemicznych zaliczamy między innymi: kleje i szczeliwa, produkty dla zwierząt, produkty czyszczące, detergenty i środki pomocnicze do prania i zmywania naczyń, tusze, tonery i powiązane materiały drukarskie, farby i powłoki, produkty biobójcze i środki ochrony roślin.

Po co nam kategorie produktów?

Znaczącą rolę w klasyfikowaniu preparatu do konkretnej kategorii odgrywa jego przeznaczenie jak i zastosowane surowce. Co jednak kluczowe do wdrożenia produktu na rynek, to mieszaniny chemiczne podlegają pod inne akty prawne związane bezpośrednio z ich klasyfikacją produktową. Stosuje się do nich nie tylko wymogi zapisane w rozporządzeniu REACH. A to może mieć bezpośredni wpływ na biznes. Poniżej prezentujemy przykłady wymagań powiązanych z kategorią mieszaniny chemicznej.

Co powinien produkt biobójczy?

Biocyd powinien zwierać substancje czynne od zatwierdzonych dostawców z listy zgodnie z art. 95 rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych. Należy również wykonać badania jego skuteczności, dopasowane do deklaracji umieszczonych na etykiecie. Musimy też wiedzieć, że wszystkie biocydy udostępniane na rynku powinny być zrejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz spełniać dodatkowe wymagania dotyczące oznakowania preparatu zgodne z Rozporządzeniem (UE) nr 528/2012. Jeśli natomiast produkt posiada właściwości myjące, to na jego oznakowaniu powinny być wymienione m.in. wprowadzone substancje powierzchniowo czynne zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 648/2004 w sprawie detergentów.

Czy detergenty też muszą spełniać dodatkowe normy?

Podmiot odpowiedzialny powinien umieścić na stronie internetowej dostępnej dla konsumentów wykaz substancji zawartych w preparacie oraz odpowiednio oznakować detergent względem zawartości poszczególnych składników. Podmiot odpowiedzialny ma obowiązek opracować i udostępnić personelowi medycznemu arkusz danych składników w razie wystąpienia działania niepożądanego. Dodatkowo taka firma powinna posiadać dokumentację dotyczącą spełniania wymagań w zakresie biodegradacji zawartych w produkcie środków powierzchniowo czynnych.


Mieszaniny chemiczne uznawane są za detergenty, nawet jeśli nie posiadają w swoim składzie substancji powierzchniowo czynnych, ale posiadają właściwości czyszczące i/lub myjące.


Gdzie znajdę schemat wszystkich klasyfikacji?

Nie istnieje uniwersalna instrukcja dla klasyfikacji mieszanin chemicznych. Każdy produkt należy przeanalizować indywidualnie pod kątem wszelkich rozporządzeń, które mogą go dotyczyć z racji na skład. Do tego potrzebna jest biegła znajomość prawa i biznesu na rynku mieszanin chemicznych. Dobrze również nabyć wiedzę dotyczącą rynków pokrewnych, z którymi rynek mieszanin się łączy – na przykład kosmetycznego. Może się bowiem okazać, że nasz kosmetyk powinien być klasyfikowany właśnie jako mieszanina wyłącznie z racji na swoją formę!


Wprowadzenie mieszanin chemicznych na rynek to złożony proces. Nie ma w nim wiedzy tajemnej czy niedostępnej, ale odpowiednie przeprowadzenie go wymaga różnorodnych kompetencji z obszarów prawa, biznesu, chemii czy technologii. Dobrą praktyką jest zebranie do takiego przedsięwzięcia interdyscyplinarnej grupy projektowej. Jeżeli nie ma takiej możliwości wewnątrz organizacji, to warto poszukać partnera, który oferuje wsparcie w tym zakresie. Eliminujemy w ten sposób ryzyko u odbiorców naszego produktu oraz zabezpieczamy nasz biznes.