Rozporządzenie weszło w życie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

Powyższe zmiany mogą powodować konieczność aktualizacji kart charakterystyki.

Poniżej znajdą Państwo całość rozporządzenia wraz z tabelami w których zamieszczono wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia.

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001286

NDS_2018