Każdy producent, importer czy dystrybutor, pełniący funkcję osoby odpowiedzialnej, zobowiązany jest przede wszystkim do zapewnienia, że wprowadzany kosmetyk jest bezpieczny. Aby spełnić ten wymóg kosmetyk musi przejść proces oceny bezpieczeństwa oraz musi być zgłoszony go Komisji Europejskiej za pośrednictwem portalu CPNP (Cosmetic Products Notification Portal).

Należy pamiętać, że zgłoszenie kosmetyku na portalu CPNP nie jest równoznaczne z dopuszczeniem produktu do obrotu i nie stanowi potwierdzenia, że spełnia on wymogi rozporządzenia 1223/2009/WE.

Ocena bezpieczeństwa produktu kosmetycznego jest częścią Raport Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego. W Raporcie Bezpieczeństwa znajdują się wszelkie informacje dotyczące składu chemicznego produktu, profilu toksykologicznego poszczególnych składników, właściwości fizyko-chemicznych, czystości mikrobiologicznej, procesu produkcyjnego, wyznaczenia stopnia narażenie produktu z ciałem człowieka, zastosowania i bezpieczeństwa użytkowania, a także identyfikacja poszczególnych surowców w łańcuchu dostaw.

Ocena wpływu kosmetyku na zdrowie ludzi wymaga współpracy naukowców różnych dziedzin (chemików, biologów, toksykologów).

Poniżej opisy:

Badania laboratoryjne kosmetyków – niezbędne badania wymagane do wprowadzenia produktów na rynek europejski, potrzebne do oceny bezpieczeństwa kosmetyku zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1223/2009/WE z dnia 30 listopada 2009 roku.

Kosmetykiem w myśl rozporządzenia jest każda substancja lub mieszanina przeznaczoną do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórkiem, owłosieniem, paznokciami, wargami oraz zewnętrznymi narządami płciowymi) lub z zębami oraz błonami śluzowymi jamy ustnej, którego wyłącznym lub głównym celem jest utrzymywanie ich w czystości, perfumowanie, zmiana ich wyglądu, ochrona, utrzymywanie w dobrej kondycji lub korygowanie zapachu ciała.

Obok przygotowania Raportu bezpieczeństwa i zgłoszenia do portalu CPNP wszystkie kosmetyki wprowadzane na rynek powinny być we właściwy sposób opisane i oznakowane. Prawidłowe oznakowanie kosmetyków podlega części oceny przez Safety Assessora podczas wykonywania oceny bezpieczeństwa kosmetyku.

Opisy i właściwe oznakowanie dostarczy konsumentom odpowiednią wiedzę na temat funkcji, składu i działania produktów, a także zapewni bezpieczeństwo ich stosowania.

W zależności od charakterystyki produktu, jego sposobu użycia a także rodzaju opakowania badania dobierane są indywidualnie

  1. badania fizyko-chemiczne
  2. mikrobiologiczne
  3. badania dermatologiczne
  4. testy konserwacji (Challenge test)
  5. badania aplikacyjne, badania aparaturowe

 

Badania mikrobiologiczne – przeprowadzane w celu określenia stopnia czystości mikrobiologicznej produktów zgodnie z Rozporządzeniem, takie jak oznaczanie drożdży i pleśni, oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów, oznaczanie Pseudomonas aeruginosa, oznaczanie Candida albicans, oznaczanie Staphylocccus aureus, oznaczanie Escherichia coli

 

Test konserwacji – challenge test – badanie mające sprawdzić skuteczność działania środka konserwującego lub układu konserwującego użytego w produkcie, a także jego stabilność. Badanie pokazuje czy dany produkt jest odporny na zakażenia produktu, które występuje przy każdorazowym używaniu kosmetyku.

Badania porównawcze – badanie konsumenckie, często z wykorzystaniem aparatury diagnostycznej, które ma na celu porównanie produktów i ustalenie pozycji produktów dostępnych na rynku, pozwolą przedstawić potrzeby oraz oczekiwania konsumentów; badania są przeprowadzane na podstawie testów różnicujących, porównawczych, czy preferencji

Badania aparaturowe – badania diagnostyczne za pomocą specjalistycznych urządzeń, dzięki tym badaniom można uzyskać informację dotyczącą oceny rzeczywistego działania produktu na skórę, na podstawie poszczególnych parametrów skóry, tj. poziom nawilżenia, poziom natłuszczenia, elastyczność, gładkość, poziom zabarwienia skóry oraz TEWL (poziom przeznaskórkowej utarty wody). Informacja taka jest bardzo istotna podczas dobierania odpowiednich deklaracji marketingowych podczas reklamy czy prezentacji produktu.

 

Badania fizykochemiczne – mają na celu określenie właściwości produktu; obejmują m.in. pomiary pH, gęstości, lepkości; zawierają się w nich również testy starzeniowe, badania nad stabilnością oraz kompatybilnością z opakowaniem.

 

Badania dermatologiczne – określenie potencjału drażniącego, uczulającego za pomocą testów kontaktowych, możliwość przeprowadzenia pod nadzorem lekarza dermatologa

 

Badania potwierdzające, deklaracje aplikacyjne, konsumenckie; potwierdzenie deklarowanych właściwości produktu, określenie ich skuteczności, ocena specjalistów oraz zebranie subiektywnych odczuć probantów