Karty charakterystyki MSDS

Karty Charakterystyki wykorzystywane są przede wszystkim przez użytkowników prowadzących działalność zawodową i mają na celu umożliwienie im podjęcia niezbędnych środków do zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony zdrowia człowieka i środowiska.
Za prawidłowość przygotowania i wprowadzenia do obrotu Karty Charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel lub importer danego produktu chemicznego (lub kosmetycznego). Ponadto, Karta Charakterystyki powinna być aktualizowana i uzupełniona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, przy każdej zmianie prawnej.

Zgodnie z wymogami prawnymi Karta Charakterystyki powinna być sporządzona i wystawiona w języku polskim przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje (odpowiednią wiedzę merytoryczną m.in. z zakresu chemii, prawa, toksykologii, itp.). Jest jednym z ważniejszych dokumentów przewidzianych w łańcuchu dostaw zgodnie z rozporządzeniem REACH.Za prawidłowe przygotowania i wprowadzenia do obrotu właściwie przygotowanej, zarówno pod względem merytorycznym (klasyfikacja i opis zagrożeń), jak i formalnym Karty Charakterystyki odpowiada producent, jego przedstawiciel, importer lub dostawca danego produktu chemicznego. Karta Charakterystyki powinna być także aktualizowana i uzupełniona zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz przepisach Wspólnotowych.

ACC Assessment Cosmetic Consulting oferuje następujący zakres wsparcia:

  • ocenę posiadanych przez Państwa kart charakterystyki pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami wraz z programem naprawczym przygotowanym specjalnie dla Państwa firmy,
  • opracowywanie kart charakterystyki na podstawie pierwotnych danych (receptury),
  • przygotowanie kart charakterystyki z uwzględnieniem nowych zasad klasyfikacji i oznakowania zgodnych z rozporządzeniem CLP (WE) 1272/2008,
  • zlecanie i opiniowanie badań, niezbędnych do uzupełnienia lub tworzenia nowych Kart Charakterystyk.
  • tłumaczymy karty z języków obcych na język polski, z weryfikacją klasyfikacji zgodnie z obowiązującym prawem, uzupełnieniem niezbędnych danych, eliminacją niepotrzebnych informacji oraz ścisłym dostosowaniem do wymogów prawa unijnego i krajowego.

Karty charakterystyki przygotowywane są u nas przez kompetentne osoby, technologów chemików z wieloletnim doświadczeniem, którzy uwzględniają szczególne, indywidualne potrzeby. Odbyli oni stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

Gwarancja.

Firma ACC Assessment Cosmetic Consulting bierze na siebie pełną odpowiedzialność za opracowane karty charakterystyki. W przypadku jakichkolwiek skarg ze strony naszych Klientów lub władz, dogłębnie badamy dany przypadek i przekazujemy Klientowi pisemną informację.

Poufność.

Firma ACC Assessment Cosmetic Consulting traktuje przekazane przez naszego Klienta dane / informacje jako poufne. Nie przekazujemy kart charakterystyki jakiejkolwiek osobie trzeciej.

Jeżeli macie Państwo pytania dotyczące naszej oferty, prosimy o kontakt:
info.kartycharakterystyki@acc.waw.pl – udzielimy bezpłatnej konsultacji w celu ułatwienia dostosowania się do zmiany wymagań CLP.

Zobacz też

Kontakt

[recaptcha]